10 fresh seeds 2019 Haworthia cv 'Hanasaki-gani' only 3 Succulent

10 fresh seeds 2019 Haworthia cv /'Hanasaki-gani/' only 3 Succulent
10 fresh seeds 2019 Haworthia cv /'Hanasaki-gani/' only 3 Succulent